Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

theoristpl
21:13
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viashampain shampain

May 30 2017

theoristpl
21:13
0389 d08c 500
Shaft character references incoming.
Reposted fromperopero peropero viathor7o thor7o
theoristpl
21:12
0873 3db1
Reposted frommonogatari monogatari vianeoraider neoraider
theoristpl
20:58
Reposted fromknwk knwk viaslova slova
07:16

May 29 2017

20:55
4812 2208 500

w-y-s-f:

SS 4/30 - Shadows

I hope it’s ok if we submit twice this week. This pic is as much about the shadow is at is about the light. It’s anything but dark though.

We love your submissions! Thank you refined-love

May 28 2017

theoristpl
18:00
8866 11f7 500
Reposted fromelegy elegy viayumi yumi
12:58
2388 008a 500
Reposted fromoolong oolong vianeoraider neoraider
12:31
4717 0cc3 500

firstimpossiblething:

I know you want to bite them

theoristpl
08:18
0548 4b62 500
Reposted fromkelu kelu viaFate46 Fate46
theoristpl
08:13
4609 da7d 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
theoristpl
08:03
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
theoristpl
08:03
9464 6702 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
theoristpl
03:32
5456 3dc8 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaOhSnap OhSnap

May 27 2017

theoristpl
18:33
0539 1b72
Reposted frommiststueck miststueck viadarthsadic darthsadic
theoristpl
18:31
2697 7235 500
Reposted frombooze booze viaOhSnap OhSnap

May 22 2017

13:42
7736 5065 500
Reposted byerotyzm erotyzm
13:33
7737 5648 500
Reposted bythor7oneoraidermoonwhalesofiasmr-absentia

May 21 2017

19:12
19:07
8290 3ddf 500

almost-too-pretty:

almost too pretty

Reposted fromprettywomen prettywomen viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl